Privacybeleid

Privacybeleid: dit privacybeleid;

Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;

Oberst: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Oberst B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Sarphatistraat 370 te (1018 GW) Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14126660;

Website: de website op www.goedekortingscodes.be.

1. Algemeen

1.1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe en voor welke doeleinden Oberst de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.

1.2. De persoonsgegevens die door Oberst worden verwerkt, zijn het e-mailadres.

2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1. Oberst verkrijgt de persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer een Gebruiker zijn persoonsgegevens via de Website aan Oberst verstrekt. Het invoeren van een e-mailadres is vereist om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten van de Website.

2.2. Oberst gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

om aan een verzoek om informatie en/of diensten van een Gebruiker te voldoen;

om bestellingen af te handelen;

voor het versturen van nieuwsbrieven en andere communicatie naar een Gebruiker.

3. Minderjarigen

3.1. In die gevallen waarin Oberst persoonsgegevens alleen met toestemming van de betrokkene mag verwerken, zal Oberst expliciet om toestemming vragen van de Gebruiker. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Oberst. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Oberst verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

4. Doorgifte aan derden

4.1. Oberst zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

de doorgifte geschiedt aan een door Oberst voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Oberst een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;

Oberst op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Cookiebeleid

5.1. Oberst maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Het Cookiebeleid van Oberst dat hier gevonden kan worden, bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Oberst cookies gebruikt.

6. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

6.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

6.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid, kan de Gebruiker Oberst bereiken op support+ggnl@oberst.com en Sarphatistraat 370
1018 GW, Amsterdam.

6.3. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief via de hiervoor bedoelde link in de nieuwsbrief zelf of door een e-mail te sturen naar privacy+ggnl@oberst.com.

7. Bewaartermijn

7.1. Oberst bewaart persoonsgegevens van een Gebruiker gedurende: (i) de periode dat Oberst een relatie heeft met de Gebruiker of, indien de Gebruiker zich heeft uitgeschreven: (ii) een periode van 6 maanden na het laatste bezoek aan de Website, tenzij de wet Oberst verplicht de persoonsgegevens langer te bewaren.

8. Beveiliging

8.1. Oberst heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

9. Wijzigingen in het Privacybeleid

9.1. Oberst behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Oberst adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 8 april 2016.